Науково-дослідна лабораторія

 ЕКОЛОГІЇ ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ

 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

 • реґіональний екологічний моніторинг забруднення природних та урбанізованих екосистем важкими металами, зокрема:
 • дослідження цитотоксичної дії важких металів на рослини;
 • розробка біотехнологічних прийомів введення в культуру in vitro рідкісних лікарських та декоративних видів рослин;
 •  підбір умов для перенесення отриманих in vitro рідкісних видів рослин у ґрунт з метою наступної реінтродукції в природні популяції;
 • дослідження особливостей накопичення біологічно активних речовин у культурах клітин і тканин лікарських видів рослин та з’ясування факторів регуляції вторинного метаболізму in vitro;
 •  відбір високопродуктивних культур тканин і органів лікарських видів рослин як потенційного джерела екологічно чистої та економічно вигідної сировини для фармацевтичної промисловості;
 • розробка фізіолого-біохімічних та генетичних основ біотехнології рідкісних лікарських видів рослин;
 • дослідження біохімічних та молекулярно-генетичних особливостей морфогенних та неморфогенних культур in vitro видів роду Gentiana L. флори України;
 • фізіолого-екологічні та біотехнологічні основи збереження видів роду Gentiana  L. in vitro та in situ;
 • вивчення стану природних популяцій, здатності видів до відновлення та самопідтримання в різних еколого-географічних та фітоценотичних умовах зростання;
 • дослідження елементного складу та кислотності ґрунтів, на яких зростають види роду Gentiana L., з’ясування фізіологічних потреб рослин цих видів у елементах мінерального живлення;
 • розроблення принципів оптимізації складу живильного середовища та методики акліматизації отриманих in vitro рослин тирличів до умов ex vitro;
 • розроблення підходу для оцінки стану природних популяцій та виділення модельних популяцій;
 • стабілізації чисельності природних популяцій видів роду Gentiana в Українських Карпатах адаптованими до умов ех vitro рослинами з метою збереження генофонду цих видів.

Напрямки діяльності

Партнери